Studium a praxe s programem Erasmus+

Study abroad

Traineeship

Evropský program Erasmus+ nabízí možnost absolvovat krátkodobé studium na zahraniční univerzitě. Díky studiu v zahraničí v rámci erasmu budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti - a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé.

Možnost vyjet na studijní pobyt do zahraničí mají studenti BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO i DOKTORSKÉHO studia.

Díky online jazykové podpoře programu Erasmus+ se rychleji naučíte jazyk, který budete pro své studium potřebovat.

Studijní pobyt v zemi zařazení do programu můžete také zkombinovat se stáží a získat praxi na pracovišti - to má při vstupu na pracovní trh stále větší význam.

Studenti s fyzickým nebo mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy mohou poté, co budou vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí, zažádat o datečné finanční prostředky.

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti, odborné stáže apod.) pro studenty (i čerstvé absolventy) vysokoškolského studia. Díky Erasmus+ stáží v zahraničí budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti, rozvinete podnikatelské myšlení a získáte potřebné sociální dovednosti, které jsou vysoce ceněny vašimi budoucími zaměstnavateli.

Tuto příležitost mohou využít studenti BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO i DOKTORSKÉHO stupně studia, přičemž je možné využít programu i pokud jste čerství absolventi kteréhokoliv jmenovaného stupně studia.

I v případě stáže vám bude vaší domácí univerzitou otevřena online jazyková podpora programu Erasmus+, skrze kterou se rychleji naučíte jazyk, který budete pro práci v kolektivu při své stáži potřebovat.

Svoji stáž můžete zkombinovat s vaším Erasmus+ studiem v zahraničí.

Abyste se mohli programů zúčastnit, musí do nich být vaše domácí škola zapojená, určitě však prozkoumejte její webové stránky pro dohledání více konkrétních informací a požadavků, ačkoliv je velmi pravděpodobné, že jeho součástí už je.

Do programu Erasmus+ se však mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsát do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole.

Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobtu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).

Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia.

Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.

Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v akreditovaném studijním programu.

Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Praktické stáže mohou studenti českých VŠ a VOŠ realizovat pouze v programových zemích (mimo ČR a zemi svého pobytu), zatímco studijní pobyty mohou být realizovány i do partnerských zemí.*

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

- 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

- Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
- Kandidátské země: Turecko, Makedonie (FYROM)
- *Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

O konkrétních možnostech výjezdu na školy v zemích, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody, se informujte na zahraničním odddělení Vaší VŠ/VOŠ.

Studijní pobyt v zahraničí může trvat 3 měsíce (nebo 1 akademický semestr či trimestr) až 12 měsíců.

Studijní výměny se můžete v rámci programu Erasmus+ účastnit vícekrát, a to buď jako student, nebo jako stážista - kombinace jsou tedy možné. Váš pobyt v zahraničí (včetně období studia v zahraničí) však nesmí v rámci jednoho cyklu studia překročit 12 měsíců.

Znamená to tak, že můžete vyjet při:

bakalářský cyklus (3 roky studia) až na 12 měsíců

navazující magisterský cyklus (2 roky studia) až na 12 měsíců

nebo magisterský cyklus (5-6 let studia) až na 24 měsíců

doktorský cyklus (3 roky studia) až na 12 měsíců

Praktická stáž v zahraničí může trvat 2 měsíce až maximálně 12 měsíců.

Stáže v rámci programu Erasmus+ se můžete zúčastnit vícekrát, a to buď jako student, nebo jako stážista. Váš pobyt v zahraničí (včetně období studia v zahraničí) však nesmí v rámci jednoho cyklu studia překročit 12 měsíců.

Znamená to tak, že můžete vyjet při:

bakalářský cyklus (3 roky studia) až na 12 měsíců

navazující magisterský cyklus (2 roky studia) až na 12 měsíců

nebo magisterský cyklus (5-6 let studia) až na 24 měsíců

doktorský cyklus (3 roky studia) až na 12 měsíců

Existuje také možnost realizace ABSOLVENTSKÉ STÁŽE.

Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.

Výběrové řízení probíhá přímo na katedrách či fakultách jednotlivých vysokých škol a je plně v kompetenci vysokých škol, které stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium, včetně termínů výběrových řízení. O konkrétních podmínkách výběrového řízení do programu se proto informujte na zahraničním oddělení Vaší vysoké školy (fakulty).

Na základě uzavření finační dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z ČR na studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Částka stipendia se pak liší podle země, do které vyjíždíte a také podle toho, zda budete absolvovat studium či stáž, za kterou obdržíte příspěvek o 100€ za měsíc vyšší než je tomu u studia.

Stipendium je chápano jako příspěvek na zvyšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se proto určitá finanční spoluúčast studenta.

Grant slouží jako příspěvěk k pokrytí nákladů na cestu a pobyt během studia v zahraničí.

Bez ohledu na to, zda získáte grant Erasmus+ nebo se programu účastníte s nulovým grantem, podepíšete grantovou hodou, v níž bude uveena doba trvání mobility, výše grantu a další práva a povinnosti.

Jako student programu Erasmus+ budete osvobozeni od hrazení školného, poplatků za registraci ke studiu, za zkoušky a přístup do laboratoří a knihoven přijímací instituce. V některých případěch budete muset uhradit drobné poplatky za pojištění nebo členství ve studentské unii.

Je také možné možné, že máte nárok na další granty od vaší instituce, státu nebo jiných zdrojů.

Před odjezdem do zahraničí:
1. musíte vy, vysokoškolská instituce, která vás vysílá, a ta, která vás přijímá, podepsat studijní smlouvu, aby byla zajištěna transparentní a efektivní příprava studijního výměnného pobytu a aby došlo k dohodě, jakým způsobem budou uznány aktivity, které v zahraničí úspěšně dokončíte. Tento dokument stanoví práva a povinnosti jednotlivých stran.

2. obdržíte Erasmus+ chartu studenta, která uvádí, jaké budete mít během studijního pobytu v zahraničí práva a povinnosti.

Po příjezdu na přijímací instituci musíte nechat pro vaší školu podepsat dokument: Confirmation of Arrival.

Po skončení období studia v zahraničí:
1. musí přijímací vysokoškolská instituce vám a vaší vysílající instituci poskytnou přepis absolvovaných kurzů a studijních výsledků dokládající splnění dohodnutého programu. Jedná se o dokumenty (Confirmation of Attendance / Confirmation of LLP-Erasmus study period a Transcript of Records)

2. tyto kredity musí vaše vysokoškolská instituce uznat (za pomoci systému ECTS) dle studijní smlouvy uzavřené před začátkem studijní mobility a bez dalších požadavků je zahrnout do programu vedoucího k získání titulu.

3 pokud se vaše vysokoškolská instituce nachází v zemi programu, mělo by být období mobility rovněž zaznamenáno v dodatku k diplomu

Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, nezisková organizace, vyjma institucí spravujících EU programy. Které to jsou naleznete níže.

Stáže můžete vyhledávat po internetu nebo iniciovat sami anebo využít databázi Erasmus stáží - ERASMUSINTERN.org

portfolio-erasmus-main

Tips & Tricks

On-line jazyková podpora

O trochu výš jsme zmínili nástroj OLS (Online Linguistic Support), který by vám vaše domáci univerzita měla odemknout po dobu zahraničního studia či stáže, a ve kterém se můžete zdokonalit v jazyku vašich zahraničních Erasmus+ aktivit. 😉

Erasmus Student Network

Abyste se v zahraničí neztratili, našli snáz nové přátele, poznaly skvělá místa skrze organizované výlety a mnohem víc, je tu pro vás celoevropská organizace Erasmus Student Network, která pokrývá většinu univerzit v Evropě. Pokud vás na ní neodkáže web vaší vysněné univerzity či škola samotná, využijte tyto stránky a svoji sekci dohledejte. Nezapomeňte u nich žádat svoji ESN kartu, která vám otevře novou bránu ke slevám, třeba také u letecké společnosti Ryanair - a to se vyplatí!

Once Erasmus, forever Erasmus

garagERASMUS

Zúčastnili jste se vysokoškolského programu Erasmus? Stali jste se tak součástí erasmus generace, která si jistě vybaví nostalgii po zahraničních záčitcích, které jsme všichni při výjezdu na studium či stáž prožívali. Díky organizaci garagERASMUS se můžete opět dostat do víru příležitostí, projektů a aktivit v síti stejně smýšlejících úspěšných i obyčejných lidí, kteří jsou již navždy pevnou součástí generace Erasmus.

Erasmus+ Student and Alumni Association

Další velká organizace sdružující alumni studenty zahraničního programu Erasmus+, která vám nabídne mnoho dalších příležitostí, nejrůznějších projektů a možností k setkávání se s absolventy programu Erasmus+.